Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu COP26 zakończyła się w połowie listopada zobowiązaniami do zapewnienia miliardów dolarów na finansowanie działań na rzecz klimatu, promowania zrównoważonego rozwoju środowiska i stopniowego wycofywania węgla. Rada ds. Przemian Energetycznych na COP26 uzgodniła cel podwojenia inwestycji w zieloną energię do 2030 r.

Ustalenia COP26 ws. polityki publicznej w obliczu wsparcia rozwoju OZE

Pilny charakter tych kwestii podkreślił wysłannik USA ds. klimatu John Kerry, który nazwał COP26 „najlepszą i ostatnią nadzieją” na uniknięcie najgorszych konsekwencji zmian klimatu. Jednak wpływ polityki publicznej na tworzenie i rozpowszechnianie innowacji od dawna jest przedmiotem debaty. Jak dokładnie należy wydawać na ten cel pieniądze publiczne?

Eksperci postanowili zgłębić tę kwestię, analizując w szczególności, w jaki sposób najlepiej stymulować innowacje i rozpowszechnianie energii odnawialnej na podstawie danych z 15 krajów europejskich.

Sposoby na zachęcanie państw i firm do rozwoju OZE – mechanizm demand-pull

Załóżmy, że jakiś kraj, na przykład Niemcy, ma 200 milionów euro na zainwestowanie w promowanie wprowadzania systemów wykorzystujących energię odnawialną, takich jak panele fotowoltaiczne. Ten budżet mógłby być przydzielany na różne sposoby.

Pierwsza opcja polega na zapewnieniu przez rząd zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw, które inwestują w innowacje, tj. w badania i rozwój bardziej wydajnych rozwiązań w celu ich komercjalizacji. Jednak taka opcja „wsparcia technologii” może przynieść owoce dopiero po kilku latach, kiedy nowa technologia zostanie opracowana i skomercjalizowana.

wiatrak - energia z oze zdjęcieNiemcy mogłyby również wykorzystać tę kopertę na wypłatę pomocy gospodarstwom domowym, które są gotowe do zainstalowania już dostępnych na rynku systemów fotowoltaicznych i zagwarantować korzystną taryfę na ponowne wprowadzenie do sieci wytworzonej nadwyżki energii elektrycznej – tzw. taryfy gwarantowane (strategia, która Niemcy faktycznie wdrożyły).

Ten mechanizm „popytu” (demand-pull) logicznie faworyzuje technologie już istniejące na rynku i niekoniecznie zachęca do radykalnych innowacji, które byłyby dostępne dopiero po kilku latach.

Albo, korzystając z trzeciej opcji, rząd mógłby zdecydować się na stymulowanie całej gospodarki na przykład poprzez obniżenie podatków, wychodząc z założenia, że im bogatszy jest kraj, tym chętniej przyjmuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, zwłaszcza jeśli są one droższe niż technologie oparte na paliwach kopalnych. Jeśli chcemy przeprowadzić analogię na poziomie indywidualnym, możemy powiedzieć, że jest mało prawdopodobne, aby konsumenci zainwestowali w drogi pojazd elektryczny, jeśli nie mają określonego poziomu dochodów.

Dane z 15 krajów europejskich nt. rozwoju OZE

Aby zrozumieć, która opcja byłaby najskuteczniejsza, eksperci przeanalizowali dane dotyczące energii odnawialnej z 15 krajów europejskich na przestrzeni 13 lat.
Zbadali w jakim stopniu:

  • inwestycje w R&D (research and development),
  • polityka publiczna i
  • produkt krajowy brutto na mieszkańca

wpływają na dyfuzję energii odnawialnej (udział energii odnawialnej w całkowitej energii elektrycznej) oraz na innowacje (mierzone liczbą zgłoszonych patentów w tej dziedzinie).

Rezultaty badań

Badania potwierdziły hipotezy, według których zapewnienie zachęt podatkowych dla firm inwestujących w badania i rozwój stymuluje radykalne innowacje, podczas gdy dalsze interwencje, takie jak taryfy gwarantowane zachęcają do korzystania z dostępnych technologii. Rzeczywiście można stwierdzić, że obecny niemiecki program taryf gwarantowanych, jeden z pierwszych w Europie, doprowadził do trwałych zmian strukturalnych w przemyśle energetycznym.

Ten początkowy impuls pomógł sektorowi energii odnawialnej stać się bardziej opłacalnym nawet do tego stopnia, że kiedy Niemcy niedawno obniżyły swoje taryfy gwarantowane, rynek energii odnawialnej pozostał w dużej mierze nienaruszony.

Zobacz: Zalety fotowoltaiki – dlaczego instalować panele słoneczne jako OZE?

Podsumowanie

Należy zauważyć, że wysoki PKB per capita nie wpływa znacząco na innowacyjność, ale ma pozytywny wpływ na przyjęcie komercyjnie dostępnych systemów. Dlatego jest zalecane, aby kraje stosowały wieloaspektowe podejście do swojej polityki i inwestycji w energię odnawialną, tworzenie nisz rynkowych za pomocą polityki popytu przy jednoczesnym wspieraniu badań i rozwoju w celu finansowania rozwoju rynku zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Decydenci polityczni nie powinni również zapominać o znaczeniu wzrostu zamożności i PKB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *